بتل روپ
طناب درشت بافت
طناب ریز بافت
طناب صعود
طناب تابیده سه رشته
طناب دریایی 8 رشته و 12 رشته
طناب پرده و نوار سرب
طناب کنفی
جلو بازو
کش تمرین
طناب ورزشی
طناب پوست ماری
وایر روپ سیم بکسل ترکیبی
قایقی
قدرتی